Sunday, May 1, 2011

Striving to Walk

7 comments:

Anonymous said...

Thanks for sharing with us.

romy said...

good luck Erin, you'll do it :*)

Dawn said...

Great video! Thanks for sharing. I've been following your family from the start. I'm so happy that Erin is working so hard. I'm disabled myself in a wheelchair from congenital myopathy and I know how important physical therapy is. Thanks again!

Anonymous said...

Lek pobudza [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] zredukowanie wch³aniania podwaliny tluszczowych dziêki ludzki stworzenie. To ca³kowicie nowy medykament w celu g¹ski, które pragn¹ odchudziæ siê zaœ przebyæ na prze³o¿ony ruch posi³ków. Lek ten przyzwala powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Œrodek ów uzyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do funkcjonuj¹cej online taniej apteki internetowej po ekstrakty tudzie¿ po informacje o koncentratach. Góry w zwi¹zku z tym alli Zachwalamy to¿ w³oœci¹ zap³atê farmaceutyków tudzie¿ w³aœciwie krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ spoœród siedmiu najbardziej wyj¹tkowych i kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie produktów farmacetycznych.Musimy przedstawiæ teraz trzy modele prepratów. Polska apteka o której piszemy dzia³a w strategia bezawaryjny tudzie¿ przesy³a [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] specyfiki w cugu ledwo jakiegoœ dnia od chwili momentu wykonania twojego zapotrzebowania. Tylko spoœród owego wygrywa rzadkie [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] diagnostyki pacjentów. Na luŸny brzuszekJest co niemiara suplementów diety na wyszczuplenie. A¿ do znacz¹cych przylegaj¹ te zawieraj¹ce w magazynie l-karnitynê, niemniej jednak rzeczwiœcie sprawdzonym oraz a udowodnionym dzia³aniem przypadkiem pochwaliæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê atoli natomiast praktyka fizyczne w wielgachnym stopniu rozstrzygaj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza jest niekiedy, jak krwawienie zaprzestaje, tudzie¿ jajniki definitywnie koñcz¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê zmienne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy jednak¿e nie mieni dla twarzy pieknej tragedii zaœ powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.

Lianne said...

I watch this video atleast twice a month. I love seeing Erin make improvements and I KNOW she WILL WALK one day! GO ERIN!

Anonymous said...

She's amazing...keep up the fantastic work...everyone's rooting for you!

Lianne said...

Hi Erin,

I can't believe how far you have come in just 1 year. You can now walk without braces. I know you probably don't do it as much as you do with the braces, but that's such a huge step!

I'll be rooting for you forever!